Začátek prázdnin přináší novelu zákona o pobytu cizinců: modrá karta až na tři roky, rejstřík trestů povinně

Od 1. července 2023 vstupuje v platnost novela zákona o pobytu cizinců v České republice. Nejvíc změn se týká modré karty, novinky jsou i v pravidlech dokládání bezúhonnosti a benevolentnější přístup stát zvolil v případě studentů či vědců, kteří mohou na základě víza z jiné EU země nyní v tuzemsku zůstat až po dobu jednoho roku bez nutnosti vyřizování dalších oprávnění k pobytu na území. Kterých aktualizací byste si při zaměstnávání cizinců z mimounijních států měli být vědomi? Sepsali jsme je pro vás.

novela 1.7.2023

 • S vízem nad 90 dnů v jiné EU zemi až 1 rok přechodně bez víza

Držitelé víza nad 90 dnů s účelem studia nebo vědeckého výzkumu v jiné členské zemi EU mohou nyní v České republice pobývat nejvýše rok bez nutnosti vyřizování dalších dokumentů (předtím toto umožňovalo pouze povolení k pobytu ze země EU).

Typicky tohoto může využít třeba student z Turecka, který má vízum za účelem studia v Německu a pojede do České republiky na Erasmus na jeden nebo dva semestry. Až pokud se rozhodne zůstat déle než rok, musí si vyřídit české vízum.

 • Rejstřík trestů povinně a třeba i z více zemí

Rejstřík trestů byl doposud předkládán na vyžádání. Nyní je jeho dokládání při prvních žádostech o víza a pobyty v České republice vyžadováno.

K tomu novela nařizuje dokládat rejstřík trestů ze zemí, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval ve svém souhrnu (nikoli nepřetržitě) alespoň 6 měsíců (tj. doba se sčítá – 1 měsíc ve Francii v roce 2021, 3 měsíce ve Francii v roce 2022, 2 měsíce ve Francii v roce 2023 -> je nutný rejstřík trestů z Francie).

Pokud daný stát rejstřík trestů standardně nevydává, lze bezúhonnost doložit obdobným dokladem nebo čestným prohlášením.

 • Sezónní zaměstnání až 9 měsíců

Dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání se nyní vydává na délku až 9 měsíců oproti předchozím 6 měsícům.

 • Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny u dětí cizinců už jen pro ty do 18 let

Povolení k dlouhodobému pobytu  za účelem společného soužití rodiny lze pro dítě zařídit jen do chvíle, kdy dosáhne 18 let (je nezaopatřeným potomkem).

 • Žádost o společné soužití rodiny do 30 dnů

Rodinný příslušník držitele modré karty vydané jiným členským státem EU musí podat žádost o pobyt za účelem společného soužití rodiny do 30 dnů od vstupu na české území (dříve to bylo 90 dnů). Lhůta pro rodinného příslušníka držitele povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU zůstává 90 dnů ode dne vstupu na území.

 • Student s vízem nad 90 dnů z jiné EU země může žádat u nás na OAMPu

Žádost o dlouhodobý pobyt za účelem studia v České republice může nově na území ČR (na odboru azylové a migrační politiky) podávat cizinec, který je držitelem platného dlouhodobého víza nebo pobytu za účelem studia v jiné zemi EU.

 • V žádosti o zaměstnaneckou kartu nezapomeňte na číslo pracovního místa

V náležitostech o vydání zaměstnanecké karty přibyla nutnost předložit doklad potvrzující číslo volné pracovní pozice (to neplatí, je-li číslo uvedené v tiskopisu žádosti o zaměstnaneckou kartu). Pokud toto číslo uvedené nebude, nebude žádost přijata.

 • Držitelé D/VR víza se mohou dostavit na OAMP do 30 dnů

Cizinci s dlouhodobým vízem za účelem převzetí pobytu na území mají nově 30 dnů namísto 3 dnů od vstupu na území na to, aby se osobně dostavili na odbor azylové a migrační politiky na registraci místa pobytu po příjezdu.

 • Po rozvodu lze o změnu účelu pobytu žádat po 3 letech pobytu

Jestli cizinec pobývá na českém území na základě pobytového oprávnění soužití s manželem/manželkou, pak má po rozvodu právo zažádat o změnu účelu pobytu, pokud ke dni rozvodu (den, kdy rozvod nabyl právní moci), pobývá v zemi minimálně 3 roky.

 • Dokumenty se dokládají v originále, ověřené kopii nebo v elektronicié verzi

V zákoně je nově vepsáno to, co už běžně fungovalo: všechny doklady je nutné doložit buď v originálu, ověřené kopii nebo v elektronické verzi (konverze originálu nebo ověřené kopie, případně některé země vydávají elektronické apostily aj.). Pas a matriční doklady přitom musí být vždy v originálu, přičemž u matričních dokladů se podává ověřená kopie, jen je potřeba při podání žádosti vždy přinést i originál, který je žadateli hned vrácen.

Pozor, elektronické doklady jsou přijímány pouze konverzí na poště.

 • Nové lhůty při žádosti o povolení k trvalému pobytu

Pro povolení k trvalému pobytu je potřeba splnit podmínku 5 let nepřetržitého pobytu na území členských států Evropské unie jako držitel modré karty s tím, že v každé zemi musí cizinec být alespoň 2 roky (tedy například nejméně 2 roky v Německu + nejméně 2 rokyve Španělsku + zbytek v ČR – platí v ČR pro jakýkoli typ pobytu nebo dlouhodobého víza)

Kromě toho stále platí další možnosti – čili 5 let pobytu na území ČR (s dlouhodobým vízem nebo dlouhodobým pobytem), případně 2 roky pobytu pro občany EU.

Do doby 5 let nepřetržitého pobytu na území členských států EU se započítává pobyt za účelem vědeckého výzkumu, studia nebo doba, po kterou byl žadatel držitelem mezinárodní ochrany v jiném členském státu.

 • Dítě narozené cizince má prvních 60 dnů trvalý pobyt a zdravotní pojištění

Jestliže se v České republice narodí dítě matky, která zde má povolený dlouhodobý nebo trvalý pobyt, automaticky spadá do veřejného zdravotního pojištění do konce kalendářního měsíce, v němž dovršilo věku 60 dnů. Poté je potřeba pro novorozence zažádat o stejné pobytové oprávnění jako má jeho matka a zařídit zdravotní pojištění.

 • Zkoušku z češtiny může dělat i vysoká škola

Nově může zkoušku z českého jazyka pro cizince kromě akreditovaných jazykových škol uskutečňovat i veřejná vysoká škola, která má ve svém programu kurzy výuky češtiny pro cizince.

 • Možnost podání žádosti o pobyt/vízum na zastupitelském úřadu ČR v jiné zemi než v té, kde je cizinec státním příslušníkem

Pokud chce třetizemec podat žádost o vízum /dlouhodobý pobyt / trvalý pobyt na zastupitelském úřadu ČR v zemi, ve které je držitelem platného dlouhodobého nebo trvalého pobytu, může tak učinit pouze v případě, že v zemi pobývá nepřetržitě alespoň 2 roky. Tato podmínka se netýká těch státních příslušníků, kteří jsou oprávněni podat žádost i na jiném zastupitelském úřadu ČR než v zemi své státní příslušnosti.

Změny související s modrou kartou: (během schvalovacího řízení jsme o nich informovali zde)

 

 • Místo diplomu stačí při žádosti o modrou kartu doložitelná kompetence

Pro dokládání vzdělání u žádosti o modrou kartu doposud sloužil pouze diplom z vysoké nebo vyšší odborné školy. S novelou přichází změna – namísto diplomu lze doložit odbornou praxi, například čestným prohlášením od zaměstnavatele. 

Dle našich zjištění, by měl brzy vzniknout seznam pracovního pozic / povolání, u nichž právě půjde nahradit oficiální diplom jiným dokladem, který potvrdí kompetence uchazeče získaná během ministerstvem stanovené doby.

 • Zamítnutí žádosti o modrou kartu, pokud se zaměstnavatel snaží usnadnit vstup třetizemců do Česka

Ministerstvo zamítne takové žádosti o modrou kartu, kde je činností zaměstnavatele účelové usnadňování vstup státních příslušníků třetích zemí do tuzemskanapříklad když by pracovní pozice byla účelově nastavena na modrou kartu pouze z důvodu, že by zaměstnavatel nebo cizinec nesplňovaly podmínky pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu.

 • Změnu zaměstnavatele nebo pracovní pozice u modré karty je třeba jen ohlásit

Před účinností novely museli držitelé modré karty během prvních dvou let na území ČR čekat na schválení změny zaměstnavatele či pracovního zařazení. Teď nemusí na nic čekat a jsou pouze povinni tuto změnu do 3 pracovních dnů oznámit ministerstvu vnitra.

Stále však zůstává povinnost cizince oznámit ukončení pracovního poměru do 3 pracovních dnů.

 • K žádosti o modrou kartu lze použít smlouvu o smlouvě budoucí

Spolu s žádostí o vydání modré karty je potřeba doložit pracovní smlouvu. Nově lze pro tyto účely použít smlouvu o smlouvě budoucí sjednanou na dobu 6 měsíců (dřív to byl rok).

 • Modrou kartu z jiného státu EU je třeba přinést fyzicky s sebou

Jestli žadatel o modrou kartu už má modrou kartu z jiného státu Evropské unie, pak ji musí českým úřadům fyzicky předložit.

 • Modrá karta na 3 roky

Modrá karta se vydává s dobou platnosti o 3 měsíce delší než je doba, na niž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle nově na 3 roky (byly to 2 roky).

 • Upravené podmínky pro zachování modré karty

Novela upravuje dobu nezaměstnanosti, na základě které ministerstvo ruší platnost modré karty, a to následovně:

 • pokud doba trvání nezaměstnanosti držitele modré karty přesáhla v souhrnu 3 měsíce (nikoli po sobě jdoucí) – v případě, že cizinec je držitelem modré karty po dobu kratší než 2 roky
 • pokud doba trvání nezaměstnanosti držitele modré karty přesáhla v souhrnu 6 měsíců – jestliže je cizinec držitelem modré karty alespoň 2 roky

Zaměstnavatel musí být bezdlužný – cizinec je informován, pokud zaměstnavatel tuto podmínku nesplňuje, a může si najít (do 3 měsíců) nového zaměstnavatele.

Platnost modré karty se neruší, pokud její držitel dočasně, nejdéle však 12 měsíců, nesplňuje podmínky pro její vydání z důvodu nemoci, zdravotního postižení nebo rodičovské dovolené.

 • Zrušen test trhu práce

S účinností novely končí test trhu práce pro volná místa vypsaná pro modré karty.

 • Rozhodnutí o modré kartě a sloučení rodiny současně

Pokud cizinec souběžně podal žádost o modrou kartu a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, pak ministerstvo v obou věcech vydá rozhodnutí ve stejnou dobu, nejpozději 90 dnů od podání žádostí.

V souvislosti s novelou připravujeme WEBINÁŘ. Odebírejte náš newsletter, kde budeme o termínu včas informovat.

Zdroj fotografie: Canva.com

Lucie Smith

Zdravím! Do komunity cizinců v Česku jsem pronikla nejprve jako lektorka češtiny, později jako markeťačka a nakonec jsem si vzala jednoho Američana. I proto vím, jak náročné může být papírování spojené se zahraničními zaměstnanci, a je mi ctí vám prostřednictvím blogu tento nelehký úkol zjednodušit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *