Novela zákona o pobytu cizinců v Česku mění pravidla modrých karet: jak zamíchala s lhůtami a kdy žadatel nemusí prokazovat vzdělání?

#ZamestnavameCizince Do schvalovacího řízení postoupila novela zákona o pobytu cizinců v České republice. Ta ustanovuje především změny týkající se vydávání modré karty, oprávnění k pobytu a práci v zemích Evropské unie pro třetizemce s vysokou kvalifikací. Uzákoněné novinky celý proces získání modré karty veskrze mírně usnadňují a zrychlují. Jak je tomu ovšem při zaměstnávání cizinců a vůbec při jakékoli byrokracii zvykem, je potřeba hlídat si termíny a nastavené podmínky. Co konkrétně česká vláda v paragrafech upravila?

Než přistoupíme k samotné novele, je jí termínem v patách nová minimální mzda, která se počítá podle průměrné mzdy předchozího roku, a je tak platná vždy od začátku května:

Minimální mzda na modrou kartu je od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024 stanovena na 60 530 Kč měsíčně (spočítáno jako 1,5 násobek průměrné měsíční hrubé mzdy za rok 2022 zveřejněné Českým statistickým úřadem). Splnění výše minimální měsíční hrubé mzdy, kterou bude cizinec na území České republiky za svoji práci dostávat, je základem kladně vyřízené žádosti o modrou kartu. Tak si částku pečlivě zapište a jste jednou nohou blíž k úspěšnému náboru cizinců do vaší firmy.

novela zákona o pobytu cizinců v Česku

A teď už k ohlášeným změnám:

  • Modrá karta na 3 roky

Platnost modré karty bývá o 3 měsíce delší než je doba, na niž byla uzavřena pracovní smlouva. Nejdelší možná platnost se prodlužuje ze 2 let na 3 roky.

  • Kvalifikace nemusí být nutně doložena diplomem

Dosavadní znění zákona kromě minimální mzdy (viz výše) udává nutnost doložit kvalifikaci – dokončené vyšší odborné vzdělání v délce trvání nejméně 3 let. Teď kromě toho půjde pro účel získání modré karty prokázat odbornou praxi srovnatelnou s vysokoškolským studiem.

Například se rozhodnete zaměstnat IT specialistu, které nestudoval na vysoké škole nebo vyšší odborné škole. Ale v IT oboru už pracoval a má potřebné zkušenosti. Na jejich základě mu bude umožněno zažádat o modrou kartu.

Podle čeho, podle jaké konkrétní vyhlášky, bude dostatečnost odborné praxe vyhodnocována, to novela neříká.

Výjimku z toho předpisu tvoří sekce regulovaných povolání/činností, spravovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v České republice, jejich seznam najdete zde. Spadají tam profese jako lékař, právník, porodní asistentka a další. U nich je stále nutný doklad potvrzující vysokou kvalifikaci včetně nezbytné nostrifikace.

  • Nového zaměstnavatele nebo pozici stačí nahlásit během prvních tří dnů po nástupu

 Byli jsme zvyklí, že když chce držitel modré karty změnit zaměstnavatele a stále využívat modré karty, musí si během prvních 2 let od vydání karty o tuto změnu zažádat a teprve po jejím schválení může začít pracovat u jiného zaměstnavatele.

Od letošního dubna toto nařízení podat žádost o změnu zaměstnavatele či pracovní pozice odpadá. Nutností zůstává nahlásit nového zaměstnavatele nebo pozici na příslušném Odboru azylové a migrační politiky, kam cizinec spadá, a to v prvních třech dnech od nástupu. Ohlášení lze udělat osobně anebo pouze odeslat poštou.

  • K žádosti o modrou kartu poslouží i jen smlouva o smlouvě budoucí

Novela přináší dvě změny týkající se pracovní smlouvy při žádosti o modrou kartu:

1) Při žádosti o modrou kartu se standardně dodávala pracovní smlouva na minimálně 1 rok. Nyní bude akceptována pracovní smlouva na minimálně 6 měsíců.

2) Kromě pracovní smlouvy bude možné použít i jen pracovní smlouvu o smlouvě budoucí (s minimální délkou 6 měsíců).

  • Netřeba prokazovat vzdělání při rekolaci z jiné evropské země

Může se stát, že se rozhodnete zaměstnat třetizemce, který už na modrou kartu pracuje dejme tomu v sousedním Německu. Teď chce za prací přesídlit do Brna. Pokud byl v Německu držitelem modré karty alespoň 2 roky, tj. pracoval tam minimálně po dobu 2 let, pak u nás v Česku nemusí dokládat diplom nebo odbornou praxi. Co je ovšem důležité je to, že modrá karta takového jedince musí být stále platná a musí si ji přinést s sebou na podání žádosti o modrou kartu na území ČR.

  • Modrá karta se započítává do žádosti o trvalý pobyt už od délky minimálně 1 roku

Do 5 let pobytu nutných pro žádost o trvalý pobyt v České republice se nově počítá pobyt na modrou kartu v jiném členském státu Evropské unie o délce nejméně 12 měsíců (dřív to bylo 18 měsíců).

  • Kratší lhůta pro zpracování žádosti o modrou kartu

Novela zkracuje lhůtu na zpracování žádosti o modrou kartu podané na území ČR držitel modré karty v jiné zemi EU. Předešlá verze zákona udávala limit 90 dní. Odteď ministerstvo v případě cizince, který před podáním žádosti o vydání modré karty v Česku pobýval jako držitel modré karty v jiném státě EU, vydá rozhodnutí do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů ode dne podání žádosti.

  • Upravená povinnost pro předložení rejstříku trestů

Obecně přibyla v zákoně úprava ohledně žádosti o udělení víza nad 90 dnů (za účelem podnikání, studia,…), což tedy platí i pro modrou kartu.

Prozatím bylo předepsané doložit rejstřík trestů ze zemí, kde cizinec coby cizinec v posledních 3 letech žil nepřetržitě minimálně po dobu 6 měsíců.

Nově je v zákoně místo „nepřetržitě“ použito „souhrnně“. Vyplývá z toho tedy, že cizinec je povinen doložit rejstřík trestů ze všech zemí, kde za poslední 3 roky žil v součtu 6 měsíců. Což může přidat práci a papírování těm, kdo pobývali v zahraničí na delší dovolené, anebo tam zůstali dobrovolně či nedobrovolně kvůli covidové pandemii a souvisejícímu lockdownu.

  • Změny spojené se zrušením/koncem modré karty

Do této chvíle ministerstvo vnitra modrou kartu zrušilo, pokud byl její držitel nezaměstnaný déle než 3 po sobě jdoucí měsíce. To znamená, když od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 byl daný cizinec nezaměstnaný, musí si od 1. 4. 2023 (od 4. měsíce) podat žádost o změnu zaměstnavatele.

Teď to bude trochu jinak. Modrá karta zanikne, pokud doba trvání nezaměstnanosti jejího držitele přesáhne 3 (ne po sobě jdoucí!) měsíce v případě, že dotyčný byl držitelem modré karty po dobu méně než 2 let.

Jestliže je cizinec držitelem modré karty alespoň 2 roky, bude mu modrá karta zrušena, když bude nezaměstnaný více než 6 (nikoli po sobě jdoucích) měsíců.

Zrušení modré karty může nastat také v případě, když zaměstnavatel jejího držitele není bezdlužný. Pochopitelně bude bráno v potaz, jestli má držitel modré karty v zemi rodinu, která by byla odebráním modré karty zasažena, a přibyla povinnost pro ministerstvo – rozhodnutí o zrušení platnosti modré karty musí jejímu držiteli oznámit. Ten má pak šanci si najít nového zaměstnavatele po dobu 3 měsíců od tohoto oznámení (pokud vlastnil modrou kartu méně než 2 roky) nebo po dobu 6 měsíců (pokud se jedná o držitele modré karty zaměstnaného po dobu alespoň 2 let).

Jaké jsou výhody modré karty? Přečtěte si v tomto článku.

Lucie Smith

Zdravím! Do komunity cizinců v Česku jsem pronikla nejprve jako lektorka češtiny, později jako markeťačka a nakonec jsem si vzala jednoho Američana. I proto vím, jak náročné může být papírování spojené se zahraničními zaměstnanci, a je mi ctí vám prostřednictvím blogu tento nelehký úkol zjednodušit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *