Jaké jsou podmínky pro cizince ke vstupu na trh práce?

Zaměstnáváte nebo plánujete zaměstnávat ve své firmě cizince? V současné době mají cizinci pobývající na území ČR hned několik možností pobytového oprávnění, od bezvízového pobytu až po povolení k trvalému pobytu. S každým z těchto oprávnění se pojí jiná práva a povinnosti. Totéž platí i pro jejich vztah ke vstupu na trh práce. Jak se tedy věci mají?

Jak podotýká i Ministerstvo vnitra České republiky (MVČR), problematika pobytových oprávnění a vstupu na trh práce je velmi komplexní a obecné pravidlo neexistuje. I přesto existuje jakýsi rámec, který tuto oblast na území České republiky alespoň volně definuje. 

Podmínky pro vstup na trh práce.

Podmínky ke vstupu na trh práce pro expaty se odvíjejí od pobytového oprávnění.

Jaká máme v ČR pobytová oprávnění pro cizince?

V Česku rozlišujeme několik druhů pobytových oprávnění. Patří mezi ně:

 1. Bezvízový pobyt
 2. Krátkodobá víza
 3. Dlouhodobá víza
 4. Povolení k dlouhodobému pobytu 
 5. Potvrzení o přechodném pobytu na území občana Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska
 6. Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, EHP a Švýcarska 
 7. Povolení k trvalému pobytu

Je třeba, abyste se ujistili, že vaši zahraniční zaměstnanci mají ten správný typ pobytového oprávnění pro to, aby u vás pracovali. 

A jaké jsou podmínky k práci u jednotlivých oprávnění?

 

1. Bezvízový pobyt

Bezvízový pobyt je určen pro třetizemce a rovněž občany zemí, se kterými nemá Česko sjednánu mezinárodní smlouvu. Tento pobyt je časově limitován, tj. nesmí přesáhnout 90 dnů během celkového období 180 dnů. Obecně platí pravidlo, že tento druh pobytového oprávnění neslouží k výdělečné činnosti. Jinými slovy, cizinec by s tímto oprávněním pracoval v ČR nelegálně. 

Existují však výjimky, které se v tomto případě nepovažují za výdělečnou činnost. Mezi tyto výjimky řadíme například umělce, akademiky a výzkumné pracovníky (s tím, že jejich pobyt nesmí přesáhnout 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v roce), záchranné jednotky a humanitární pracovníky, zaměstnance mezinárodní dopravy, pracovníky sdělovacích prostředků, jednotky ozbrojených sil a duchovní registrovaných církví.

Další z důležitých výjimek pokrývá u bezvízových pobytů cizince, kteří jsou do Česka vysláni na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou. V tomto případě se musí jednat o pobyt za účelem prohlubování dovedností a kvalifikace daného jedince. Pokud tedy vaše společnost spolupracuje se zahraničními společnostmi ohledně školení zaměstnanců, můžete této výjimky využít.

Mezi relevantní výjimky rovněž řadíme osoby cestující do ČR za účelem obchodního jednání.

 

2. Krátkodobé vízum

Krátkodobé vízum se taktéž vztahuje na období maximálně do 90 dnů. Vystavují ho zastupitelské úřady ČR. Tato víza jsou na rozdíl od bezvízových pobytů určena především k pracovním účelům, a to účelům zaměstnání nebo sezónního zaměstnání. Jsou tedy pro vás vhodná, jestliže chcete zaměstnat cizince na kratší dobu, například pro sezónní činnost.

V tomto případě Úřad práce ČR (ÚP) vydá cizincům povolení, které je bude opravňovat k výkonu práce u konkrétního zaměstnavatele. Vy jako zaměstnavatelé budete tedy na tomto povolení uvedeni.

 

3. Dlouhodobé vízum (nad 90 dnů)

Dlouhodobé vízum je udělováno MVČR. Toto vízum opravňuje cizince pobývat v ČR po dobu delší než 90 dnů, nejdéle však 1 rok. 

Co se týče zaměstnání, držitelé dlouhodobého víza jsou oprávněni vykonávat v ČR sezónní práce po dobu maximálně 6 měsíců. Stejně jako u krátkodobého víza musí mít tito zaměstnanci platné povolení k zaměstnání vydané ÚP.

Dlouhodobé vízum nelze prodloužit kromě prodloužení původně kratšího období na období jednoho celého roku.

Dlouhodobé vízum poznáte podle štítku, který je vyznačen v cestovním dokladu cizinců.

 

4. Povolení k dlouhodobému pobytu

I povolení k dlouhodobému pobytu je udělováno MVČR. Žádat o něj však zahraniční zaměstnanci musí na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

Cizince tento druh pobytu opravňuje v ČR pobývat po dobu delší než 90 dnů. Nejdéle tu však tito cizinci mohou zůstat po dobu 3 let. 

Platnost povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně prodlužovat. Je ovšem třeba mít na paměti, že kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance lze prodloužit maximálně na dobu 1, respektive 3 let pobytu na celém území EU.

Povolení k dlouhodobému pobytu se vydává formou karty. Tato karta obsahuje údaje o držitelích, kód a účel pobytu a taky nosič dat s biometrickými údaji.

Poznámka k dlouhodobému vízu a povolení k dlouhodobému pobytu

Občas se může stát, že cizinci do ČR vstoupí na základě dlouhodobého víza, které se v závěru jeho platnosti rozhodnou vyměnit za povolení k dlouhodobému pobytu. Často se stává, že vízum cizinci potřebují, aby mohli vstoupit do ČR, kde si potom hned požádají o jiný druh pobytového oprávnění. Tyto situace nastávají, pokud cizinci potřebují k pobytu povolení, které se vydává pouze na území ČR (například strpění pobytu). 

Jakmile cizinci vědí, že budou zůstávat na území ČR déle, zažádají si o povolení k dlouhodobému pobytu dle účelu pobytu. Přehlednou tabulku jednotlivých účelů pobytu a potřebných pobytových oprávnění najdete v tomto dokumentu MVČR.

Pobyt za účelem zaměstnání

Pobyt za účelem zaměstnání je druh účelu, se kterým se budete při zaměstnávání cizinců setkávat nejčastěji. Je tedy dobré si jej rozebrat podrobněji. Co se týče tohoto účelu, existuje několik druhů pobytu:

 • Zaměstnanecká karta
 • Modrá karta
 • Sezónní zaměstnání
 • Karta vnitropodnikového zaměstnance
 • Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je pro cizince nejčastěji využívaným druhem pobytu. Tato karta cizince opravňuje k výkonu práce u zaměstnavatele na konkrétní pracovní pozici a konkrétním místě výkonu.

Aby cizinec mohl podat žádost o zaměstnaneckou kartu na konkrétní pracovní místo, musí být toto místo zařazeno do centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké karty. Do této evidence se volné místo dostane, pokud jsou splněny všechny podmínky specifikované na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Modrá karta

Určena pro cizince, kteří mají vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání (s dobou studia alespoň 3 roky) a jejichž mzda činí minimálně 1,5 násobek průměrné hrubé roční mzdy

Aby cizinec mohl podat žádost o modrou kartu na konkrétní pracovní místo, musí být toto místo zařazeno do centrální evidence míst určených pro modré karty. Do této evidence se volné místo dostane, pokud jsou splněny všechny podmínky specifikované na webových stránkách MPSV.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Tato karta umožňuje jejím držitelům pobyt na území ČR delší než 3 měsíce a výkon práce na pracovní pozici manažerů, specialistů nebo zaměstnaných stážistů, na kterou byli dočasně převedeni v rámci podniku (většinou se jedná o nadnárodní společnosti).

Pro žádost o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance není třeba hlásit ÚP volné pracovní místo.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU 

Tato karta slouží pro zaměstnání cizinců na pozici manažerů, specialistů nebo zaměstnaných stážistů.

Toto povolení (na rozdíl od karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance) se vydává cizincům (státním příslušníkům třetích zemí), kteří jsou už držiteli povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU. Musí se tedy jednat o cizince, kteří jsou zaměstnáni v zemi, jež není členským státem EU, byli převedeni do jednoho ze států EU, kde se stali držiteli povolení k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, a z tohoto členského státu EU byli následně vnitropodnikově převedeni do ČR.

POZNÁMKA: Pro účely zaměstnání existuje také mimořádné pracovní vízum, které se vydává pouze v případě nařízení vlády a trvá maximálně 1 rok.

 

5. Potvrzení o přechodném pobytu občana EU/EHP a Švýcarska

Cizinci, kteří pocházejí ze zemí EU/EHP nebo Švýcarska mají vstup na trh práce volný.

 

6. Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU/EHP a Švýcarska

Třetizemcům, kteří jsou rodinní příslušníci občanů členských států EU/EHP nebo Švýcarska, vydává MVČR povolení kpřechodnému pobytu s názvem Pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie. V případě rodinných příslušníků občanů Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska tento doklad nese název Průkaz o povolení k pobytu pro cizince. Oba průkazy se vydávají na dobu 10 let.

Držitelé tohoto oprávnění mají volný vstup na trh práce. Volný přístup mají i ti, kteří žádost teprve podali. Jakmile je však žádost zamítnuta (pokud se tak stane), rodinní příslušníci EU občanů tento přístup automaticky ztrácí.

 

7. Povolení k trvalému pobytu

Trvalý pobyt je typ pobytového oprávnění, které cizincům zaručuje nejvíce výhod ze všech, a to i ve vztahu ke vstupu na trh práce. Tito cizinci mají vstup na trh práce volný

Stejně tak mají volný vstup na trh práce držitelé azylu nebo doplňkové ochrany.

 

Stále ve vztazích mezi pobytovými oprávněními a vstupem na trh práce tápete a nejste si jisti, jak svým zahraničním zaměstnancům pomoci? 

My ve Foreigners se na pobytová oprávnění specializujeme a rádi vám s nimi pomůžeme. Mezi naše služby patří i zmiňované zaměstnanecké a modré karty. Ozvat se nám můžete například prostřednictvím tohoto formuláře.

Výčet všech našich služeb najdete na našich webových stránkách.

Zdroje článku: vmcr.cz, mpsv.cz, migrace.com

Zdroj foto: pixabay.com

Tereza Walsbergerová

Hello! I'm Tereza and I'm a wordsmith and literature nerd from Brno. Although I was born and raised in the Czech Republic, I know all too well from my time living in Texas what it's like to be a "stranger in a strange land." I am excited to share all kinds of information with y'all!

2 thoughts on “Jaké jsou podmínky pro cizince ke vstupu na trh práce?

 1. Dobrý den prosím o pomoct máme pozvání přes čr policie tu jsme poslali dětem do Iráku ale pořád nám říkají na ambasádě že nesplňují Dana kritéria nemáme to dobře napsané a pokaždé nám to zamítnout prosím o pomoct

  1. Dobrý den paní Angeliko,
   jestli potřebujete asistenci, napište nám na info@foreigners.cz. V e-mailu stručně popište váš problém a uveďte název víza/povolení k pobytu, o které se ucházíte.

   Díky,
   Tereza

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *