Povinné adaptačně-integrační kurzy pro expaty odstartovaly

Návrh Ministerstva vnitra na povinné adaptačně-integrační kurzy pro expaty přijíždějící do České republiky byl po několika měsících definitivně schválen. Navzdory dlouhému mlčení ze strany ministerstva, kdy nebylo jasné, zda bude návrh odklepnutý včas, kurzy začaly 1. ledna, jak bylo původně plánováno.

Adaptačně-integrační kurzy musí absolvovat všichni cizinci ze zemí mimo EU, kteří od 1. ledna 2021 obdrželi nebo obdrží povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České republice. Expati je musí splnit do jednoho roku od data, kdy dostali povolení. Pozor, ačkoliv kurzy v současné době kvůli šíření nákazy COVID-19 neprobíhají, neznamená to, že se o tu dobu protáhne deadline na splnění povinnosti kurzy absolvovat!

Integrační kurzy

Cizinci se díky kurzům nebudou izolovat od většinové společnosti.

Absolvování kurzů je povinné konkrétně pro cizince, kteří zde od 1. ledna 2021 získali:

 • povolení k dlouhodobému pobytu na území;
 • povolení k dlouhodobému pobytu na území z důvodu změny účelu jeho pobytu;
 • povolení k trvalému pobytu na území z humanitárních důvodů;
 • povolení k trvalému pobytu na území z důvodů hodných zvláštního zřetele;
 • povolení k trvalému pobytu na území, pokud je pobyt cizince v zájmu České republiky;
 • povolení k trvalému pobytu na území, jestliže jde o dítě cizince s povoleným trvalým pobytem na území České republiky a pokud bylo důvodem žádosti společné soužití těchto cizinců na území;
 • povolení k trvalému pobytu na území poté, co předchozí povolení k trvalému pobytu vydané tomuto cizinci bylo zrušeno;
 • povolení k trvalému pobytu po čtyřech letech nepřetržitého pobytu na území v případě, že jde o cizince pobývajícího na území po ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Kromě vymezení skupin expatů, kteří budou muset absolvovat tyto integrační kurzy, vláda rovněž specifikovala ty skupiny expatů, na které se tato povinnost nevztahuje. Mezi nimi jsou například cizinci, kteří už absolvovali kurz v minulosti, nebo ti, kteří obdrželi povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu před 1. lednem 2021 (povolení k pobytu musí být stále platné od 1. ledna, 2021).

Povinnost absolvovat tyto kurzy se netýká cizinců, kteří jsou držiteli:

 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia;
 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území;
 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování;
 • povolení k dlouhodobému pobytu, vydaného Ministerstvem zahraničních věcí České republiky;
 • karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance;
 • karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie;

Kurz není nařízený ani expatům, kteří v den vydání povolení k pobytu nedosáhli věku 15 let nebo toho dne naopak dosáhli věku 61 let. Totéž se týká i držitelů zaměstnaneckých a modrých karet vydaných na základě vládních programů “Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci” a “Klíčoví a vědečtí pracovníci”.

Co je dobré vědět

 • Třetizemci, kteří měli původně z kurzů výjimku, ale od té doby změnili účel pobytu (např. studenti, kteří v průběhu pobytu dostudovali a změnili účel pobytu na pracovní) budou muset kurz absolvovat.
 • To stejné platí pro expaty, kteří původně přijeli do ČR na vízum a v roce 2021 změnili pobytové oprávnění na povolení k dlouhodobému pobytu a zároveň nespadají pod žádnou jinou výjimku
 • Taktéž je třeba si pamatovat, že rodinní příslušníci, kteří do ČR přicestovali s expatem na základě vládního programu a jsou zároveň držiteli dlouhodobého pobytu, jsou rovněž povinni tyto kurzy absolvovat

Podrobnosti ke kurzům

Integrační kurzy probíhají v Centrech na podporu integrace cizinců. V České republice je těchto center 18 a je zcela na samotných expatech, aby se rozhodli, kde tyto kurzy absolvují. Ty jsou rozděleny do dvou konkrétních skupin: kurzy určené pro veřejnost a kurzy neurčené pro veřejnost (ty jsou realizovány na základě nabídek právnických osob ve spolupráci s daným Centrem na podporu integrace cizinců).

Pro registraci do kurzů pro veřejnost musí expati:

 • Zaregistrovat se na portálu http://frs.gov.cz
 • Zaplatit částku 1 500 Kč a obdržíte potvrzení o zaplacení;
 • Zaregistrovat se pro konkrétní kurz a – poté obdrží potvrzení e-mailem.

V případě kurzu neurčeného pro veřejnost pak výše této úhrady činí 800 Kč (nikdy nehradí cizinec přímo státu, vždy hradí státu právnická osoba). Poplatek násobený počtem účastníků platí hromadně právnická osoba na účet Ministerstva Vnitra (MV).

I když jsou tyto kurzy určené expatům, jsou vedeny výhradně v českém jazyce, ovšem tlumočeny zkušenými překladateli do devíti jazyků. Jedná se o tyto jazyky:

 • angličtina,
 • arabština,
 • francouzština,
 • mongolština,
 • ruština,
 • srbština,
 • španělština,
 • ukrajinština,
 • vietnamština.

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

Zahraniční účastníci kurzu nemají přístup k žádným konkrétním informacím o kurzech (například dostupné termíny konání, místo konání atd.) dokud nezaplatí kurz.

Kurz se musí absolvovat do jednoho roku od převzetí ePKPKurz trvá čtyři hodiny a jakmile ho expat dokončí, obdrží certifikát. Dobrou zprávou je, že na konci kurzu není žádný test ani zkouška a je nutné se pouze zúčastnit, předložit povolení k pobytu a podepsat prezenční listinu a být přítomen od začátku do konce. Pokud se expat rozhodne, že se kurzu vůbec nezúčastní, může mu být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč

Kdo kurzy vyučuje a kdo tlumočí

Lektorem může být pouze osoba, která splní zkoušku dle § 17 Vyhlášky o provádění adaptačně-integračních kurzů a tlumočníkem pro příslušný cizí jazyk může být pouze osoba, která splní zkoušku dle §19 Vyhlášky o provádění adaptačně-integračních kurzů.

Kurz může být pořádán ve spolupráci Centra na podporu integrace cizinců s jinou právnickou osobou. Je však nutné vždy kontaktovat příslušné integrační centrum a domluvit se přímo s nimi na spolupráci.

Pokud potřebujete pomoci s relokací vašich zaměstnanců do Česka, neváhejte se nám ozvat – rádi za vás vše zařídíme!

Zdroj informací: MVČR.cz
Zdroj obrázku: Unsplash.com

Anna Minjaríková

Hello, readers! My job is to provide you with some interesting tips and useful information about all the things Czech. ♫ I'll be there for you! ♫

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *